Člen skupiny ENETIQA

Legislativa související s předmětem činnosti Teplárny Liberec


Teplárenství

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, v platném znění;

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství, v platném znění;

Vyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, v platném znění;

Vyhláška č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla, v platném znění;

Vyhláška č.  207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, v platném znění;

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších změn.

 

Energetika (plynárenství, teplárenství, elektřina)

Zákon č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění;

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění;

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění;

Nařízení vlády č. 349/2022 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, v platném znění;

Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, v platném znění;

Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění;

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie;

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 13/2022 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny;

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 14/2022 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

 

Obecné

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění;

Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění;

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;

Zákon č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, v platném znění;

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

 

Ochrana životního prostředí

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění;

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřední, v platném znění;

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění;

Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v platném znění.


V případě, že dojde mezi Teplárnou Liberec, a. s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o dodávce tepelné energie, o poskytování služeb v oblasti teplárenství, plynárenství a elektroenergetiky nebo z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel vznést návrh na mimosoudní řešení sporu u Energetického regulačního úřadu.

 

Odstávka

Vážení odběratelé,

 

v současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst dle smluvních podmínek.

 

Teplárna Liberec, a.s.