Člen skupiny ENETIQA

Podmínky soutěže o 3 ročenky Jizersko-ještědského horského spolku

 

POŘADATEL 

Pořadatelem je společnost Teplárna Liberec, a. s. se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec IV-Perštýn (dále jako „pořadatel“ nebo „Teplárna Liberec“). 

DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá od vyhlášení 5. 9. 2022 do 19. 9. 2022do 18:00hodin. 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, kterémajíprofil na sociální síti Facebookajsou fanouškem stránky pořadatele na Facebooku. 

Soutěž je založena na zodpovězení soutěžní otázky, kterou zájemce o výhru přidá jako komentář k příspěvku. Soutěžící je zároveň fanouškem stránky Teplárna Liberec na Facebooku.  

Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená nahttps://www.facebook.com/terms.php a mít účet na Facebooku.  

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“)  

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Do soutěže jsou zařazeni všichni uživatelé, kteří splnili výše uvedené podmínky a odpověděli na soutěžní otázku do komentářů pod příslušný příspěvek na Facebooku. 

VÝHRA 

Výherce bude vybrán odbornou porotou složenou ze zástupců pořadatele. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže. 

Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do 10. 10. 202218:00 hodin. 

Výherce bude vyzván společností Teplárna Libereckomentářem pod soutěžním příspěvkem na Facebookuk doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, nejdéle do 21 dnů po skončení soutěže. 

Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 3 dnů od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

Pořadatelje oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Teplárna Liberec, a. s.; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

Pořadatel si vyhrazuje kdykoliv soutěž bez udání důvodů zrušit nebo pozastavit. 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 4. 9. 2022. 

Tato soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti Facebook ani Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící Facebooku ani Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musejí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku či Instagramu. 

Odstávka

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme teplou vodu do všech odběrných míst dle smluvních podmínek.